“Nkumbuye”

430 Views“Nkumbuye …” Can I talk to my people? Muribuka igiti c’umwembe co kuba voisins? Amapera y’abo? Ukuntu mwaja kwurira ibiti kugira murye umwembe/amapera? Jewe nikuyemwo sinashobora kwurira ibiti 😂 Baranyamurira bagaca bampa. Uko niko vyari bimeze, haba hari imigwi 2 y’abantu: 1/Abaduga kwamura bagaca baterera urya murwi wa 2/ uri hasi urindiriye abaduze kwamura. Umaze …